Tuesday, September 11, 2012

Abashadile abafuna ubunandi


Uma ushadile ufuna ubunandi ngaphandle komshado xhumana nomunye ubufunayo ubunandi lana, shiya inamba zakho noma email nizohlangana
http://www.topix.com/forum/topstories/TRR1DPMR73OB4QRVA/p2Thursday, September 8, 2011

Ukubhebhana kwamaphoyisa

No Under 18

Kusobala ukuthi USisi uyanambitha njalo imhlaba kamnandi lindoda.

Friday, March 13, 2009

Isibumbu Simnandi

Noma kungathiwani into nje emnandi emhlabe yisibumbu, yoh igolo ungalibamba kahlehle nje uyazichamela, So mina i want to express the joys of isibumbu in stories pictures etc.Awukhiphe umfana umthondo.Awukhiphe usumanzi te amanzi egolo likanina.Phela ngilingana nonina.Anikele kumzala.Umzala avele ayithi qheke ingquza athi,"Come my boy."Kuwufake okomfana kungishiye ngiyoba yoba.Kunyakaze umbhede wonke umzala efendana nomfana.Ngiyabona umzala ufuna ukungedlula ngokumnika igolo lomfana."Oh yes my boy...oh yes...ufake lapho...kumnandi!" Ngivuke ngicindezele umfana ezinqeni ngifuna awufake wonke umthondo kumzala.Answininize umzala.Ngiyabona okungumfana sekumgijima wonke amakhona engquza.Kubhalanse nangezinzwane isishwapha kwasiminca sonke kudla umzala ongangonina.Mina nomzala asikaze siqome indoda eyodwa,kodwa nakhu namuhla sihlanganiswe umfana.Uyasibhebha sibadala.Usizwisa into emnandi,umthondo esesikade sawugcina.Ngaphansi komfana uyababayela umzala,ulokhu ekhala ngokuthi kumnandi.Kuwushaye kunjalo okomfana.Ngimbone eshintsha ngisho ebusweni."Ngiyachama mzala!Iyangichamisa ingane...awu mfana wami....Weeee!"Amthandele nangemilenze umzala. "Awu mzala washesha wachama nisaqala ukubhebhana nomfana?"Ngibuza umthondo usewukhiphile umfana."Kade ngilokhu nginibuka mzala nisabhebhana ngaqhanyelwa kakhulu."Ngiwubuke umthondo womfana omanzi amanzi egolo likamzala,ngizwe ngiwuhalela."Usuchamile yini Lovey?"Ngisho ngiwubamba umthondo ngiwesula amanzi egolo."Angikakachami."Aphendule umfana."Nali igolo."Ngilithi qheke.Avele umfana alale abheke phezulu umthondo ukhombe phezulu. Awu ngikuxamazelele okomfana.Umthondo ngiwubambe ngiwuqondise embotsheni yegolo.Ngiwuzwe ushelela ungena kamnandi engquza."Awu sithandwa sethu...awu mfana wami."Samukelane ngokufenda nomfana.Ngimfende yena angibambe ezinqeni.Ade ephakama ngimxamalazele ngamathanga ngifenda.Ngidliwa ingane elingana nezingane zethu sinomzala.Maye!Uyalenzela igolo umfana.Sengimbiza ngomtakwethu nosthandwa sethu sinomzala.Kusawubeka kamnandi okomfana nami ingquza ngisayizungezisa umthondo ngiwuzwe uqina kakhulu umthondo womfana.Kube mnandi kakhulu.Ngifende ngisheshe naye asheshe."Oooh kumnandi my boy...kumnandi sithandwa sethu...oooh!"Ngizwe umfana ekhala ngaphansi,"Eeeeeee! Yemamaaaa!...Oooooh...aaah!"Asidedele isidoda amehlo esewakhiphe ngaphandle engibambe ngqi ezinqeni.Achamele phakathi.Sishise kamnandi isidoda.''Oooh yes my boy!" "Senichamisene njalo mzala?"Abuze umzala umthondo womfana usuthe dilikici."Isize yangichamela ingane mzala."ngìphendula."Uyadela ngesidoda mzala.Kunini ngasigcina engquza.Ngike ngichanyelwe phakathi engquza kushise kamnandi.Next round uzochamela mina honey",esho ekugaxa okomfana akuqabule bancelane.Bathi beqeda ukuncelana ngikuthathe nami okomfana."Come honey."Ngikuncele okomfana. Ikhale icellphone yomfana.'Uthi ngenzenjani?...Ingani ngila eduze...Suka!...Woza sesizohambisana sesiya ekhaya.'Sivele sicasuke sinomzala.'Usudakwe utshwala negolo.Manje usubiza izintombi zakho lapha endlini yami!.'esecasuka umzala.Nami nginengwe sesizophucwa umthondo lapho bekunini sayigcina indoda Sisacasulwe yilokho nomzala kube ne"knock" endlini.Vele athi lacu umfana ayovula.Uqeda kusibhebha uyadacuzela ngamasende.Sithi siyamvala nomzala ebesevulile.Awu ihlazo elingaka!Sibabili singabafazi abadala sibhejwa ingane!.'Sithi silindele okuyintonjana yakhe kusibhadame sizitika ngendoda yakho.Ngiyambona umzala usezimisele ukulwa."Damn it,nami ngizolwa siyishayele indoda yayo lengane. Vele kungene omunye umfana olingana nalo obesibhebha.Athi ukwethuka uma ebona lesisimo.Nathi sithi ukukhungatheka kancane sinomzala.Umfana obesibhebha iwhiskey isiyamsebenzela,akasenamahloni,uyadacuzela nje ngamasende.Amuthi phohlo iwhiskey.Anele angankinya kuthi "gidi"kulomfana asibingelele ngenhlonipho.Sivume ngokunqekuzisa amakhanda. 'Yiso isithembu sami lesi isithembu sami somama esingivova inkani.'Aphinde ankinye iwhiskey lomfana osanda kufika.'Ewu kanti usembusweni onje bafo.'Esho esesibuka ngokungabi namahloni manje.'Ngingakuboleka oyedwa bafo...'Ngikubone kusibukisisa lokhu komfana.Ngilithi qheke ithanga lami eliyisidikadika.Ngikuqhwebe,'Come to mama my boy.'Kuziphose okomfana,ngize ngikugone kuthi ne emabeleni ami.Ngibheke kumzala.Umzala usewubambile umthondo womfana okade esibhebha.Okomfana kuyamdlokodla engquza ngomunwe.Umthondo waloya mfana vele ungiqhanyelise.Igolo lami libuye libe manzi.Itoyboy yami ingiphulule amathanga.Ingiqabule ingincele.Kube mnandi lapho isingibiza ngo"Lovey".Lapho kubemnandi inhliziyo ngizizwe ngimusha.Angifake iminwe engquza angikitaze umsunu. Okungumfana obekusibhebha kulale kubheke phezulu.Kudonse umzala kumfulathelise.Ehle umzala efulathele aye ayozichoma ngengquza emthondwen.'Aaaah!!.'ebubula umzala.Itoyboy yami iyikhiphe iminwe emanzi egolo lami.Ingifulathelise.Ngibhekane nengquza kamzala ayithe hleke!.Ngiwubone umthondo womfana uphuma ungena engquza kamzala.Uyakhala manje umzala ungibuka ngamehlo acwebe izinyembezi zobumnandi bomthondo.Kuwushaya uze ubhajwe ngamasende okomfana.Itoyboy yami ikhumule.Ngiwuthi jeqe umpipi wayo.Uqhanyelwe ugobele nganhlanye.Angipetule izindebe zegolo ngeminwe umfana.Ngiwuzwe ewuhlohla engingena ngemuva.Afende umfana.Ngimhlangabeze ngengquza.Uyashisa umthondo walengane.Ngehluleke ukuzibamba.'Awu nganeyami...awu mfana wami...wangidla kamnandi baba!'Ngibone umthondo womfana uphuma engquza kamzala.Okungumfana kungaphansi kumfulathelisile kumbambe ama'hips'umthondo awusabuyiseleki engquza.Ngiwubambe ngithi ngiwufaka engquza kamzala umfana afende ushibilike uye ugudle umsunu.Umfana afende.Ngiwunamathisele kuwo umsunu.Awuhlikihle ngomthondo ubhontshisi.Adazuluke umzala kube sengathi i'teenager'lisaqala ukubhejwa.Nami okungumfana kuyangenzela ngemuva.Kungithinta wonke amakhona a"sensitive".'Iyangibhebha ingane wemzala...!'Lapho umzala usenswininiza into engingayazi umsunu ulokhu ugudliwe ngejwabu lomthondo womfana.Ngizwe umfana ebubula ngaphansi.Ngibone ikhinqi lifutheka umfana elule imilenze ome thwi.Ngiwakhumbule amagama kamzala ngiwufake phakathi engquza kamzala.Uthi fuxu!fuxu! 'Oooooh!kube sengathi uyafa umfana.'Aaawu kwashisa kamnandi,Yangichamela ingane...!' Ukugoba komthondo walomfana kungithinte kwelinye ikhona.Ngithi ngiyabekezela kwale.Ngimemeze'Kumnaaaandiii..!'Afende mashinya umfana.Ngizwe ingquza yami ishintsha amagiya.Ibophane.Ngidazuluke nami sengichama.',Ngiyabonga ngenele dali.'Avele liwukhiphe umthondo itoyboy.Okuwumfana obekudla umzala sekuwumbonculile.Umzala usethe qheke ingquza ngiyabona akachamile.Useziqedela ngeminwe..Itoyboy iqonde kumzala imsantuzise.Imfake umthondo.Kube isikhashana akhale umzala.'Aaaawu ngachama.!'Kumfende phezu kwalesosililo.Ngizwe kuquma kuwukhiphe mashinyane umthondo engquza.Uthi mpiki!Siwubambe sinomzala.Siphuthume siyowuncela.Adubule umfana esimhlophe isidoda.Asichamele emilonyeni umfana.Siwukhothe umthondo womfana usale ungenalo ngisho ithonsi.